01.07.2015 jõustusid  muudatused seoses teeseaduse kehtetuks tunnistamisega, raudteeseaduse muutmisega  ja ehitusseadustiku jõustumisega

Alates 01.07.2015  reguleerib elektri-, surveseadme-, gaasi- ja masinatööd seadme ohutuse seadus. Seadme ohutuse seadusest tulenevalt ei pea tehnilise kontrolli teostajad, isikute sertifitseerijad ega mõõte- ja teimilaborina tegutsejad MTR-is registreerima.  

01.07.2014 jõustunud muudatused majutusteenuse osutajale

Registrit ning teatamis- ja loakohustusega tegevusalasid reguleerivad seadused

Seadused
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Muinsuskaitseseadus
Meediateenuste seadus
Relvaseadus
Sotsiaalhoolekande seadus
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
Loomakaitseseadus
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Veeseadus
Metsaseadus
Pakendiseadus
Turvaseadus
Rahapesu ja   terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Hasartmänguseadus
Vedelkütuse   seadus
Ehitusseadustik
Raudteeseadus
Tuleohutuse   seadus
Lõhkematerjaliseadus
Toote nõuetele   vastavuse seadus
Meresõiduohutuse   seadus
Sadamaseadus
Elektrituruseadus
Kaugkütteseadus
Maagaasiseadus
Postiseadus
Autoveoseadus
Ühistranspordiseadus
Elektroonilise   side seadus
Tööturuteenuste   ja -toetuste seadus
Taimekaitseseadus
Alkoholiseadus
Tubakaseadus
Pornograafilise   sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise   seadus
Turismiseadus
Biotsiidiseadus
Rahvatervise   seadus
Looduskaitseseadus
Seadme ohutuse   seadus
Meretöö seadus
Atmosfääriõhu kaitse seadus