Üleminek teehoiutööde tegevuslubadelt teatamiskohustusele

Ehitusseadustikule üleminekust seoses teeseaduse kehtetuks muutumisega

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustikuga (edaspidi EHS) seoses tunnistatakse teeseadus kehtetuks. EHS-ga ühtlustatakse ehitusvaldkonda ja üheks ühtlustatavaks osaks on ka ettevõtete teehoiutööde tegevusload ja pädevustunnistused.

EHSi jõustumisega toimub muudatus ka teede ehituvaldkonna ettevõtete turule pääsemiseks. Teeseaduse §-de 251-253 alusel väljastas Maanteeamet ettevõtjale teehoiutööde tegevuslubasid. EHS § 25 lõikes 1 on loetletud tegevusalad, mille kohaselt peab ettevõtja esitama majandustegevusteate majandustegevuse registrile (edaspidi MTR).

Üleminek teehoiutööde tegevuslubadelt teatamiskohustusele on reguleeritud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses, mille § 16 lõike 16 kohaselt ehitusseadustiku §-s 25 sätestatud teatamiskohustus loetakse ehitusseadustiku jõustumise ajal täidetuks, kui ettevõtjal oli ehitusseadustiku jõustumise ajal kehtinud seaduse kohaselt vastaval tegevusalal teatamiskohustus täidetud või kehtiv tegevusluba.

Seega ehitusseadustiku jõustumisel 1. juulil 2015 muudetakse automaatselt Maanteeameti poolt teeseaduse §-de 251-253 alusel väljastatud teehoiutööde tegevusload MTR-s majandustegevusteadeteks vastavalt EHS § 25 lõikele 1.

Täpsem üleminek on toodud lisas. Seejuures juhime tähelepanu, et igal EHSi § 25 lõike 1 alusel tekivad ehituse valdkonna alla uued majandustegevusteated, mille kehtivuse alguseks määratakse vastava teehoiutööde tegevusloa kehtivuse alguse kuupäevad.

 

Näiteks, kui ettevõttel oli väljastatud teehoiutööde tegevusluba:

Sellisel juhul saab ettevõte uued teated neljal tegevusalal (s.t 4 teadet) järgmiselt:

 

Vastutavad spetsialistid kantakse ka üle samal põhimõttel. Kui inimene on olnud vastutav spetsialist teede projekteerimise alal, siis edaspidi on ta vastutav teede projekteerimise alal ja samuti ka tee ehitusprojekti ekspertiisi tegemisealal. Oluline on teada, et uuenduseks võrreldes teeseadusega on pädeva isiku kohustus kinnitada oma õigussuhet ettevõtjaga. See on reguleeritud EHS § 25 lõikes 3, mille kohaselt majandustegevusteade on esitatud, kui majandustegevuse registris on olemas pädeva isiku kinnitus oma õigussuhte kohta ettevõtjaga. See kehtib kõigile uutele lisatavatele pädevatele isikutele. Olemasolevate pädevate isikute kinnitused kantakse üle automaatselt vastavalt teehoiutööde tegevuslubadele.

 

Eraldi tähelepanu tuleb juhtida teehoiutööde tegevusalale „Liikluskorralduse vahendite paigaldamine“. Sellel tegevusalal ei ole ehitusseadustikus ette nähtud teatamiskohustust.

 

Samuti juhime tähelepanu, et vähenevad piirangud pädevale isikule. Pädev isik võib samal ajal tegutseda kuni kolme ettevõtja pädeva isikuna.

Täiendavalt tekkinud küsimuste korral vastame meeleldi.

 

LISA – ülemineku tabel

Teeseaduse   § 251 lg 1

Ehitusseadustik   §25 lg 1

tegevusalad

Ehituse   valdkonna alaliigitus

teede ehitamine,   remontimine ja hooldamine, välja arvatud tunnelite, sildade ja viaduktide   (edaspidi sillad) ehitamine ja remontimine (edaspidi teede   ehitamine);

Ehitamine

Teede ehitamine

Avalikult   kasutatavate teede korrashoid

Teede korrashoid

 

 sildade ehitamine ja remontimine   (edaspidi sildade ehitamine);

Ehitamine

Sildade ehitamine

Avalikult   kasutatavate teede korrashoid

Sildade korrashoid

 

teede   projekteerimine, teetööde kirjelduste tegemine ja teeprojektide ekspertiis,   välja arvatud sildade projekteerimine, teetööde kirjelduste tegemine sildade   remondiks ja sillaprojektide ekspertiis (edaspidi teede projekteerimine);

Projekteerimine

Teede projekteerimine

Ehitusprojektide   ekspertiiside tegemine

Teede   ehitusprojektide ekspertiiside tegemine

 sildade projekteerimine, teetööde   kirjelduste tegemine sildade remondiks ja sillaprojektide ekspertiis   (edaspidi sildade projekteerimine);

Projekteerimine

Sildade   projekteerimine

Ehitusprojektide   ekspertiiside tegemine

Sildade   ehitusprojektide ekspertiiside tegemine

 liikluskorralduse projektide   tegemine ja nende projektide ekspertiis (edaspidi liikluskorralduse   projekteerimine);

Liikluskorralduse projektide   tegemine

 

 liikluskorraldusvahendite   paigaldamine;

 

Ei ole   teatamiskohustusega tegevusala

 tee ehitus- ja remonditööde   omanikujärelevalve.

Omanikujärelevalve  tegemine

Teede   omanikujärelevalve  tegemine

Sildade   omanikujärelevalve tegemine

Varem selliseks   tegevuseks ei olnud tegevusluba nõutav

Ehitise auditi   tegemine

Teede auditi   tegemine

Sildade audit   tegemine