Oluline info

 

TURISMI VALDKONNA MUUDATUSED

 

1.07.2018 hakkasid kehtima turismiseaduse muudatused reisiettevõtjana tegutsemisel, mille alusel muutus reisiettevõtja tegevusalade liigitus ning osad tegevusalad ei kuulu enam registreerimisele. Edaspidi kehtib registreerimise kohustus üksnes:

 

reisikorraldajale,

reisivahendajale, kui ta vahendab Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja pakettreise,

seotud reisikorraldusteenuseid hõlbustavale ettevõtjale.

 

Ülejäänud reisiettevõtjad, nt ettevõtjad, kes üksnes vahendavad teise Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtjate pakettreise, ei pea edaspidi ennast registris registreerima. Kui selline ettevõtja oli eelnevalt MTR-s registreeritud, aga uute nõuete kohaselt seda kohustust ei ole, tuleb reisiettevõtjal ise oma teadet kas muuta (kui jätkab mõnel teisel tegevusalal) või esitada täielik loobumise teade (kui ei tegutse registreeritaval tegevusalal).

 

Reisiettevõtja tegevusalad:

 

Kuni 30. juunini 2018

Alates 1. juulist 2018

 

 

1) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük väljaspool Eestit;

1) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside korraldamine

2) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük;

3) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ning tellimus- või liinilendu sisaldavate pakettreiside koostamine, nende müügiks pakkumine ja müük

2) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja tellimuslendu sisaldavate pakettreiside korraldamine

3) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja liinilendu sisaldavate pakettreiside korraldamine

4) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus- või liinilendu, sisaldavate pakettreiside koostamine, nende müügiks pakkumine ja müük

4) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus- või liinilendu, sisaldavate pakettreiside korraldamine

5) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja pakettreiside müügiks pakkumine ja müük;

 5) Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside vahendamine;

6) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside müügiks pakkumine ja müük

 7) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate teise (Eesti) reisiettevõtja koostatud pakettreiside müügiks pakkumine ja müük.

6) seotud reisikorraldusteenuste pakkumine ja lepingute sõlmimise hõlbustamine

 

 

 

Lisaks juhime tähelepanu, et vastavalt turismiseaduse § 36 lõikele 15 pidid enne 1. juulit 2018. a registreeritud reisiettevõtjad viima oma registriandmed vastavusse uute nõuetega hiljemalt 30. septembriks 2018. a. Samuti soovitame üle vaadata, kas kehtivad tagatislepingud on kooskõlas turismiseaduse nõuetega. Tulenevalt turismiseaduse § 36 lõikest 16 kohaldatakse enne 1. juulit 2018. a väljastatud tagatise suhtes selle väljastamise ajal kehtinud nõudeid kuni tagatise kehtivuse lõpuni, kuid kõige kauem 30. septembrini 2018. a.

Täpsemat infot saab MKM kodulehel    https://www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/turism

 

 

 

EHITUSE VALDKONNA MUUDATUSED, EHITUSSEADUSTIK

 

 1.01.2018 hakkas kehtima määrus nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“, mille alusel muutub tegevusalade täpsem jagunemine https://www.riigiteataja.ee/akt/101122017009

Kutsetasemete täpsema kirjelduse leiate https://www.mkm.ee/sites/default/files/maarus_nr_61_seletuskiri_-_lisa_1_-_tasemekirjelduste_tabel_ver_2.pdf

Vastavalt määrusele nr 61 ei pea MTR-s enam esitama  teates ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ja telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrguga seonduvaid tegevusi. Teated, milles need esinesid, arhiveeriti. 

Lisaks juhime tähelepanu, et tegevusalal „Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit“ registreeritud majandustegevusteated viiakse vastavusse ehitusseadustiku § 25-ga.  Kui andmetes esinevad mõlemate tegevusaladega seotud täpsemad jagunemise liigitused, siis tekitatakse MTR-s lisaks teine majandustegevusteade.

 

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 16-le  enne käesoleva seaduse jõustumist tegutsenud isiku tegevusõigus ja kvalifikatsiooninõuded: 

isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võis jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni: 

 

 1. 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;

 2. 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;

 3. 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal

   

  Käesolevaga soovitame Teil oma ettevõtte pädevate isikute kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid  üle kontrollida ning ühtlasi kutsume kõiki pädevaid isikuid üles taotlema vajalikku kutsetunnistust.

  Kutsetunnistuse andmed peab majandustegevuse registrisse kandma ettevõtja. 

   

  Ehituse valdkonna kutsetunnistusi väljastavad: 

   

  1. Eesti  Ehitusettevõtjate Liit: tel 687 0435, Pärnu mnt  141, 11314 Tallinn; www.eeel.ee

  2. Eesti Geodeetide Ühing: tel 51 25 656; Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn; www.egu.ee

  3. Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus: tel 56 697 713,  NK 99, Narva mnt 1, 10502 Tallinn; www.ekvy.ee

  4. Arhitektide Liit: tel 611 7430, Põhja pst 27a, 10415 Tallinn; www.arhliit.ee

  5. Eesti Ehitusinseneride Liit: tel 660 4524, A.H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, www.ehitusinsener.ee

  Täiendavat teavet leiate MKM kodulehelt,

  sh ehitusala kvalifikatsiooninõuete kohta:

  https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/kvalifikatsiooninouded

     

   

  ÜHISTRANSPORDISEADUSE MUUDATUSED,  TAKSOVEDU

   

   1.11.2017 jõustus ühistranspordiseaduse redaktsioon, millega võimaldatakse osutada platvormipõhist taksovedu. Seadus sätestab eraldi taksoveoliigina infoühiskonna teenuse (IÜT) vahendusel osutatava sõitjateveo, mille puhul nii tellimine kui hinna arvestamine peab toimuma läbi IT-platvormi.

   

  Uue seaduse kohaselt on võimalik taksovedu osutada kahel viisil:  

  1. traditsiooniline taksovedu (edaspidi tavatakso), kus hinda arvestatakse taksomeetri abil ning takso peab olema varustatud seaduses sätestatud taksotunnustega, milleks on taksomeeter, printer, plafoon, hinnakiri ja kaubamärk taksol;

   

  2. platvormipõhine taksovedu (edaspidi platvormitakso), kus tingimuseks on, et takso tellimine ja hinna arvestamine peab toimuma infoühiskonna teenuse (IÜT) vahendusel ning muid kohustuslikke taksotunnuseid sõidukil olema ei pea. 

   

  Mõlema taksoveoliigi puhul peavad olema jätkuvalt täidetud järgmised seaduses sätestatud loakohustused:

   

  1. taksoveo korraldajal ehk vedajal peab olema taksoveoluba – annab õiguse korraldada taksovedu;

  2. sõiduauto juhil peab olema teenindajakaart – annab õiguse töötada sõidukijuhina taksoveol;

  3. sõidukil peab olema sõidukikaart – tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

   

  Lisateavet leiate MKM kodulehelt: https://www.mkm.ee/et/uudised/teavitus-uhistranspordiseaduse-1-novembril-2017-joustuvate-muudatustega-seonduvalt .

   

  Kõiki lube annavad jätkuvalt välja kohalikud omavalitsused. Taotlus loa saamiseks tuleb esitada kas paberkandjal või elektrooniliselt kohalikule omavalitsusele. Elektrooniliselt on võimalik lube taotleda majandustegevuse registri veebilehe kaudu aadressil: https://mtr.mkm.ee 

   

  Riigilõivu tasumine: 

   

  Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotlemisel tasutakse riigilõiv samaaegselt taotluse esitamisega teenindajakaardi taotluses märgitud põhilise teeninduspiirkonna kohalikule omavalitsusele:  

  taksoveoluba – 64 eurot

  teenindajakaart – 38 eurot

  sõidukikaart – 20 eurot

  Täpsem teave riigilõivu tasumiseks on avaldatud kohaliku omavalitsuse veebilehel. 

   

   

  Riigilõivu tasumise erandid:

   

  Kui põhiliseks teeninduspiirkonnaks on Jõelähtme vald, Keila linn, Lääne-Harju vald, Kohila vald, Kose vald, Maardu linn, Saue vald, Saku vald, Rae vald, Harku vald, tasutakse riigilõiv MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontole.  Lisateave   veebilehel: https://www.ytkpohja.ee/taksovedu.

 

Pärnu linna teeninduspiirkonna puhul tasutakse riigilõiv MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse kontole. Lisateave veebilehel:  http://pytk.ee/

 

Ühistranspordi keskustele tasutakse taotluse menetlemise eest teenustasu peale taotluse esitamist ühistranspordi keskuse poolt väljastatud arve alusel.  

 

 

Tallinna piirkonna taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide  taotlemine

 

Tallinna piirkonna taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide taotlusi menetleb Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

Amet soovitab esitada taotlused elektroonselt majandustegevuse registri (mtr.mkm.ee) kaudu, mis oluliselt kiirendab taotluste läbivaatamist. Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotleja tasuma riigilõivu. 

 

Täiendavat infot leiate Tallinna linna ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kodulehelt:

https://www.tallinn.ee/est/Tallinna-Munitsipaalpolitsei-Ameti-tutvustus;

https://www.tallinn.ee/est/taksondus.             

 

Lisainfo:  Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet - tel: 6 619 865 ja 6 619 866.

 

Riigilõivu tasumine Tallinnas:

 

-Taksoveoloa taotlemine: 

 

Riigilõiv: 64 EUR

Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei

SEB Pank - konto: EE311010220061053015;

Swedbank - konto: EE532200221035708677;

Luminor Bank - konto: EE481700017001237124;

LHV Pank - konto: EE437700771000968905;

Viitenumber: 9284011270020008;

Selgitus: RIIGILÕIV, TAKSOVEOLUBA, TAOTLEJA NIMI

 

 -Teenindajakaardi taotlemine:

 

Riigilõiv: 38 EUR

Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei

SEB Pank  -   konto:   EE311010220061053015;

Swedbank   -   konto:   EE532200221035708677;

Luminor Bank -  konto: EE481700017001237124;

LHV Pank - konto:  EE437700771000968905;

Viitenumber: 9284011270070003;

Selgitus: RIIGILÕIV,TEENINDAJAKAART, NIMI

 

- Sõidukikaardi taotlemine: 

 

Riigilõiv: 20 EUR

Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei 

SEB Pank - konto: EE311010220061053015;

Swedbank - konto: EE532200221035708677;

Luminor Bank - konto: EE481700017001237124;

LHV Pank  - konto: EE437700771000968905;

Viitenumber: 9284011270030001;

Selgitus: RIIGILÕIV, SÕIDUKIKAART/SÕIDUKI REG.MÄRK, VEDAJA NIMI.

 

  

Tartu linna taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide riigilõivud

 

Riigilõiv tuleb tasuda Tartu Linnavalitsuse arveldusarvele:

SEB pank: konto nr EE251010102034619009

Swedbank: konto nr EE422200001120140111

Viitenumber: 70400000320145

Selgitusse tuleb märkida: RIIGILÕIV TAKSOVEOLOA/TEENINDAJAKAARDI/SÕIDUKIKAARDI EEST, NIMI.

 

Pärnu taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide riigilõivud

 

Alates 01.11.2018  väljastab Pärnu linna teeninduspiirkonna taksoveolubasid, sõidukikaarte ja teenindajakaarte MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus. Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi väljastamise teenustasud makstakse MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse arveldusarvele. Arve teenustasu maksmiseks saadetakse taotleja e-posti aadressile peale taotluse esitamist. Lisateave veebilehel:  http://pytk.ee/

 

Narva taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide riigilõivud 

 

Riigilõiv tuleb tasuda Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arveldusarvele nr EE311010220258551223 (SEB pank).  
Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv tasutakse (riigilõiv taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest, riigilõiv sõidukikaardi taotluse läbivaatamise eest, riigilõiv teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest).  

  

MTÜ-le Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (endine Harjumaa Ühistranspordikeskus)

 

on taksoveo dokumentide väljaandmise edasi volitanud järgmised Harjumaa omavalitsused:

Jõelähtme vald, Keila linn, Lääne-Harju vald, Kohila vald, Kose vald, Maardu linn, Saue vald, Saku vald, Rae vald, Harku vald.

Lisateave Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kodulehel: https://www.ytkpohja.ee/taksovedu.

  

MAAGAASISEADUSE MUUDATUS

 

10. 07.2017 jõustus maagaasiseaduse muudatus, mille kohaselt loakohustus gaasi müügil asendus majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud teatamiskohustusega.

Gaasi müügiga tegelev ettevõtja esitab majandustegevuse registrile (MTR) gaasi müügi majandustegevusteate. Kui teade on esitatud, senine tegevusluba automaatselt arhiveeritakse ja ettevõtja tegutseb edasi majandustegevusteate alusel. Kuni majandustegevusteate registreerimiseni tegutseb gaasi müüja tegevusloa alusel ja temale laieneb kohustus tasuda tegevusloa eest ettenähtud riigilõiv.

  

 

 ALKOHOOLSE JOOGI MÜÜK AVALIKUL ÜRITUSEL

 

 Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek (Korrakaitseseadus § 58 lg 3);

 

 Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk (KorS § 54);

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega (KorS § 59 lg 1);

 

Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja väljastatud müügipileti alusel (Kaubandustegevuse seadus § 20 lg 1). Avaliku ürituse korraldaja võib olla ka kaubanduse korraldaja.

 

Alkohoolne jook on õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joomiseks mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi (Alkoholiseadus § 2 lg 3);

 

Alkoholi müügiks avalikul üritusel majandustegevusteadet majandustegevuse registrile (MTR) ei esitata (AS § 23 lg11).
Selleks on vajalik kaubanduse korraldaja väljastatud müügipilet (KaubtS § 20 lg 1).