Oluline info

  

10. 07.2017 jõustus maagaasiseaduse muudatus, mille järgi loakohustus gaasi müügil asendus majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud teatamiskohustusega.

  Gaasi müügiga tegelev ettevõtja saab esitada majandustegevuse registrile (MTR) gaasi müügi majandustegevusteate. Kui teade on esitatud, senine tegevusluba automaatselt arhiveeritakse ja ettevõtja tegutseb edasi majandustegevusteate alusel. Kuni majandustegevusteate registreerimiseni tegutseb gaasi müüja tegevusloa alusel ja temale laieneb kohustus tasuda tegevusloa eest ettenähtud riigilõiv.

  

Alkohoolse joogi müük avalikul üritusel

 

 Ehituse valdkonna muudatused

 

 Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 16-le  Enne käesoleva seaduse jõustumist tegutsenud isiku tegevusõigus ja kvalifikatsiooninõuded

  (1) Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni:
 1)2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;
 2)2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;
 3)2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.

  

Juhime tähelepanu, et 31.12.2016 lõppes üleminekuperiood arhitektuurse projekteerimise alaliigil, mis tähendab, et majandustegevuse registrisse kantud pädeval isikul peab alates 01.01.2017 olema oma kvalifikatsiooni tõendamiseks volitatud arhitekt IV või V, volitatud arhitekt, tase 7 või volitatud arhitekt ekspert, tase 8 kutsetunnistus. See omakorda tähendab, et kõrghariduse või mõne muu arhitekti kutsetunnistusega oma pädevust enam tõendada ei saa. 

Käesolevaga soovitame Teil oma ettevõtte pädevate isikute kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid aegsasti üle kontrollida ning ühtlasi kutsume kõiki arhitekte üles taotlema vajalikku kutsetunnistust, et ka peale 31.12.2016 jätkata ettevõtte pädeva isikuna. Kutsetunnistuse andmed peab majandustegevuse registrisse kandma ettevõtja. 

Arhitektide kutsetunnistusi väljastab Eesti Arhitektide Liit. 

 

Ehituse valdkonna kutsetunnistusi väljastavad: 

    • Eesti  Ehitusettevõtjate Liit: tel 687 0435, Pärnu mnt  141, 11314 Tallinn; www.eeel.ee
    • Eesti Geodeetide Ühing: tel 505 0910; Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn; www.egu.ee
    • Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus: tel 56 697 713,  NK 99, Narva mnt 1, 10502 Tallinn; www.ekvy.ee
    • Arhitektide Liit: tel 611 7430, Põhja pst 27a, 10415 Tallinn; www.arhliit.ee
    • Eesti Ehitusinseneride Liit: tel 660 4524, A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, www.ehitusinsener.ee

 MTR-i ei pea enam registreerima järgmisi tegevusalasid:

-  ehituse valdkonnas ehitusjuhtimine, energiaauditi tegemine ja energiamärgise väljastamine;

-  kaubanduse valdkonnas teenindus (näiteks ilusalong), kaubanduse korraldamine;

-  jae- ja hulgikaubandusel ning toitlustamisel esitatakse majandustegevusteade vaid  alkoholi- ja tubakamüügi korral.             

   Muid toidu- ja tööstuskaupu (näiteks sõidukite, rõivaste, jalanõude  müük) ei pea enam MTRs registreerima.

-  majutusteenus, v.a alkoholi- ja tubakamüügil, mille puhul tuleb esitada jaekaubanduse või toitlustamise   majandustegevusteade

-  kaevandamise valdkond;

-  seadme tehnilise kontrolli (auditi) teostaja;

-  mõõte- ja teimilaborina tegutsemine;

-  personali sertifitseerimine.

 

MTR-s õigsuse kinnitamisega seotud muudatused

 

 MTR-s ei pea enam õigsust kinnitama jooksva aasta 15. aprilliks.  Selle asemel toimub õigsuse kinnitamine  koos majandusaasta aruande  esitamisega äriregistrile, kui tegevused on seotud majandustegevusteadete   ja tegevuslubadega.

Soovitav on MTR-s andmed eelnevalt üle kontrollida, kusjuures andmete muutmisega tekib registrisse kinnitus. Samuti on võimalik õigsust kinnitada MTR-s.

FIE kinnitab andmed koos tuludeklaratsiooni esitamisega.