Oluline info

 

Turismi valdkonna muudatused:

 

Teatame, et alates 1.07.2018 hakkavad kehtima turismiseaduse muudatused reisiettevõtjana tegutsemisel, mille alusel muutub reisiettevõtja tegevusalade liigitus ning osad tegevusalad ei kuulu enam registreerimisele. Edaspidi kehtib registreerimise kohustus üksnes:

 

 

Reisiettevõtja tegevusalad:

 

Kuni 30. juunini 2018

Alates 1. juulist 2018

 

 

1) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük väljaspool Eestit;

1) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside korraldamine

2) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük;

3) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ning tellimus- või liinilendu sisaldavate pakettreiside koostamine, nende müügiks pakkumine ja müük

2) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja tellimuslendu sisaldavate pakettreiside korraldamine

3) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja liinilendu sisaldavate pakettreiside korraldamine

4) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus- või liinilendu, sisaldavate pakettreiside koostamine, nende müügiks pakkumine ja müük

4) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus- või liinilendu, sisaldavate pakettreiside korraldamine

5) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja pakettreiside müügiks pakkumine ja müük;

 5) Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside vahendamine;

6) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside müügiks pakkumine ja müük

 7) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate teise (Eesti) reisiettevõtja koostatud pakettreiside müügiks pakkumine ja müük.

6) seotud reisikorraldusteenuste pakkumine ja lepingute sõlmimise hõlbustamine

 

 

 

Lisaks juhime tähelepanu, et vastavalt turismiseaduse § 36 lõikele 15 peavad enne 1. juulit 2018. a registreeritud reisiettevõtjad viima oma registriandmed vastavusse uute nõuetega hiljemalt 30. septembriks 2018. a. Samuti soovitame üle vaadata, kas kehtivad tagatislepingud on kooskõlas turismiseaduse nõuetega. Tulenevalt turismiseaduse § 36 lõikest 16 kohaldatakse enne 1. juulit 2018. a väljastatud tagatise suhtes selle väljastamise ajal kehtinud nõudeid kuni tagatise kehtivuse lõpuni, kuid kõige kauem 30. septembrini 2018. a.

Täpsemat infot saab MKM kodulehel https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/turism/uus-turismiseadus

 

 

Ehituse valdkonna muudatused: 

Teatame, et alates 1.01.2018 hakkas kehtima määrus nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“, mille alusel muutub tegevusalade täpsem jagunemine. 

Kutsetasemete täpsema kirjelduse leiate SIIT.

Vastavalt määrusele nr 61 ei pea MTR-s enam esitama  teates ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ja telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrguga seonduvaid tegevusi. Teated, milles need esinesid, arhiveeriti. 

Lisaks juhime tähelepanu, et tegevusalal „Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit“ registreeritud majandustegevusteated viiakse vastavusse ehitusseadustiku § 25-ga.  Kui andmetes esinevad mõlemate tegevusaladega seotud täpsemad jagunemise liigitused, siis tekitatakse MTR-s lisaks teine majandustegevusteade.

 

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 16-le  enne käesoleva seaduse jõustumist tegutsenud isiku tegevusõigus ja kvalifikatsiooninõuded: 

 (1) Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni: 

 1) 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;
 2) 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;

 3) 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal. 

Käesolevaga soovitame Teil oma ettevõtte pädevate isikute kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid  üle kontrollida ning ühtlasi kutsume kõiki pädevaid isikuid üles taotlema vajalikku kutsetunnistust, et alates 1.01.2018 jätkata ettevõtte pädeva isikuna.

Kutsetunnistuse andmed peab majandustegevuse registrisse kandma ettevõtja. 

 

 Ehituse valdkonna kutsetunnistusi väljastavad

Täiendavat infot leiate MKM kodulehelt,

sh ehitusala kvalifikatsiooninõuete kohta:

https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/kvalifikatsiooninouded

   

 1.11.2017 jõustus ühistranspordiseaduse redaktsioon, millega võimaldatakse osutada platvormipõhist taksovedu. Seadus sätestab eraldi taksoveoliigina infoühiskonna teenuse vahendusel osutatava sõitjateveo, mille puhul nii tellimine kui hinna arvestamine peab toimuma läbi IT-platvormi.

 Uue seaduse kohaselt on võimalik taksovedu osutada kahel viisil:  

  1. nn traditsiooniline taksovedu (edaspidi tavatakso), kus hinda arvestatakse taksomeetri abil ning takso peab olema varustatud seaduses sätestatud taksotunnustega, milleks on taksomeeter, printer, plafoon, hinnakiri ja kaubamärk taksol;

  2. nn platvormipõhine taksovedu (edaspidi platvormitakso), kus tingimuseks on, et takso tellimine ja hinna arvestamine peab toimuma infoühiskonna teenuse vahendusel ning muid kohustuslikke taksotunnuseid sõidukil olema ei pea. 

Mõlema taksoveoliigi puhul peavad olema jätkuvalt täidetud järgmised seaduses sätestatud loakohustused:

  1. taksoveo korraldajal ehk vedajal peab olema taksoveoluba – annab õiguse korraldada taksovedu;
  2. sõiduauto juhil peab olema teenindajakaart – annab õiguse töötada sõidukijuhina taksoveol;

  3. sõidukil peab olema sõidukikaart – tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

Rohkem informatsiooni leiate MKM kodulehelt: https://www.mkm.ee/et/uudised/teavitus-uhistranspordiseaduse-1-novembril-2017-joustuvate-muudatustega-seonduvalt .

Kõiki lube annavad jätkuvalt välja kohaliku omavalitsuse üksused.Taotlus loa saamiseks tuleb esitada kas paberkandjal või elektrooniliselt kohaliku omavalitsuse üksusele. Elektrooniliselt on võimalik lube taotleda majandustegevuse registri veebilehe kaudu aadressil: https://mtr.mkm.ee .

 

Riigilõivu tasumine: 

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kinnitamise taotleja tasuma riigilõivu, va Harjumaa piirkonna(MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus) puhul, kus teenustasu tuleb maksta pärast taotluse esitamist ja arve saamist::

 TÄHELEPANU TALLINNA PIIRKONNA TAKSOVEOLUBADE, SÕIDUKIKAARTIDE JA TEENINDJAKAARTIDE  TAOTLEJAD!

 Anname teada, et Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet alustas taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide menetlemist. Amet soovitab esitada taotlused elektroonselt majandustegevuse registri (mtr.mkm.ee) kaudu, mis oluliselt kiirendab taotluste läbivaatamist. Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotleja tasuma riigilõivu. 

 

Täiendavat infot leiate Tallinna linna ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kodulehelt:

https://www.tallinn.ee/est/munitsipaalpolitsei/Taksokontrollialased-oigusaktid-2;

https://www.tallinn.ee/est/Tallinna-Munitsipaalpolitsei-Ameti-tutvustus;

https://www.tallinn.ee/est/taksondus.             

 

Lisainfot saab Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti telefoninumbritel: 6 619 865 ja 6 619 866.

 

Tallinn:

Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei

 

Taksoveoloa taotlemine: 

SEB Pank - konto: EE311010220061053015;

Swedbank - konto: EE532200221035708677;

Luminor Bank - konto: EE481700017001237124;

Danske Bank - konto: EE753300333470270001;

Viitenumber: 9284011270020008;

Selgitus: RIIGILÕIV, TAKSOVEOLUBA, TAOTLEJA NIMI.

 

 - Teenindajakaardi taotlemine:

 SEB Pank  -   konto:   EE311010220061053015;

Swedbank   -   konto:   EE532200221035708677;

Luminor Bank -  konto: EE481700017001237124;

Danske Bank - konto:  EE753300333470270001;

Viitenumber: 9284011270070003;

Selgitus: RIIGILÕIV,TEENINDAJAKAART, NIMI.

 

Sõidukikaardi taotlemine: 

SEB Pank - konto: EE311010220061053015;

Swedbank - konto: EE532200221035708677;

Luminor Bank - konto: EE481700017001237124;

Danske Bank  - konto: EE753300333470270001;

Viitenumber: 9284011270030001;

Selgitus: RIIGILÕIV, SÕIDUKIKAART/SÕIDUKI REG.MÄRK, VEDAJA NIMI. 

  

Tartu:

Riigilõiv tuleb tasuda Tartu Linnavalitsuse arveldusarvele:

SEB pank: konto nr EE251010102034619009

Swedbank: konto nr EE422200001120140111

Viitenumber: 70400000320145

Selgitusse tuleb märkida: RIIGILÕIV TAKSOVEOLOA/TEENINDAJAKAARDI/SÕIDUKIKAARDI EEST, NIMI.

 

Pärnu:

Riigilõiv tuleb tasuda Pärnu Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE821010220041186012 (SEB pank). Selgitusse tuleb märkida toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi. 

 

Narva:

Riigilõiv tuleb tasuda Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arveldusarvele nr EE311010220258551223 (SEB pank).  
Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv tasutakse (riigilõiv taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest, riigilõiv sõidukikaardi taotluse läbivaatamise eest ja riigilõiv teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest).  

  

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele (endine Harjumaa Ühistranspordikeskus) on taksoveo dokumentide väljaandmise edasi volitanud järgmised Harjumaa omavalitsused:

Jõelähtme vald, Keila linn, Lääne-Harju vald, Kohila vald, Kose vald, Maardu linn, Saue vald, Rae vald, Harku vald.

Lisainfot vt    Harju ÜTK kodulehel: http://www.harjuytk.ee/taksovedu.

   

10. 07.2017 jõustus maagaasiseaduse muudatus, mille kohaselt loakohustus gaasi müügil asendus majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud teatamiskohustusega.

Gaasi müügiga tegelev ettevõtja saab esitada majandustegevuse registrile (MTR) gaasi müügi majandustegevusteate. Kui teade on esitatud, senine tegevusluba automaatselt arhiveeritakse ja ettevõtja tegutseb edasi majandustegevusteate alusel. Kuni majandustegevusteate registreerimiseni tegutseb gaasi müüja tegevusloa alusel ja temale laieneb kohustus tasuda tegevusloa eest ettenähtud riigilõiv.

  

 Alkohoolse joogi müük avalikul üritusel:

 

MTR-is ei pea enam registreerima järgmisi tegevusalasid:

-  ehituse valdkonnas ehitusjuhtimine, energiaauditi tegemine ja energiamärgise väljastamine;

-  kaubanduse valdkonnas teenindus (näiteks ilusalong), kaubanduse korraldamine;

-  jae- ja hulgikaubandusel ning toitlustamisel esitatakse majandustegevusteade vaid  alkoholi- ja tubakamüügi korral;             

   Muid toidu- ja tööstuskaupu (näiteks sõidukite, rõivaste, jalanõude  müük) ei pea enam MTRs registreerima;

-  majutusteenus, v.a alkoholi- ja tubakamüügil, mille puhul tuleb esitada jaekaubanduse või toitlustamise  majandustegevusteade;

-  kaevandamise valdkond;

-  seadme tehnilise kontrolli (auditi) teostaja;

-  mõõte- ja teimilaborina tegutsemine;

-  personali sertifitseerimine.

  

MTR-s õigsuse kinnitamisega seotud muudatused:

 MTR-s ei pea enam õigsust kinnitama jooksva aasta 15. aprilliks.  Selle asemel toimub õigsuse kinnitamine  koos majandusaasta aruande  esitamisega äriregistrile, kui tegevused on seotud majandustegevusteadete   ja tegevuslubadega.

Soovitav on MTR-s andmed eelnevalt üle kontrollida, kusjuures andmete muutmisega tekib registrisse kinnitus. Samuti on võimalik õigsust kinnitada MTR-s.

FIE kinnitab andmed koos tuludeklaratsiooni esitamisega.