Oluline info

Lugupeetud MTRi kasutaja!

 

Käesolevaga teatame, et alates 1. maist 2021 on majandustegevuse register (MTR)  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti  (TTJA) alluvuses. 

Üleviimisega seoses muutusid nii MTRi kasutajatoe kui ka haldamisega seotud teenistujate e-posti aadressid. MTRi kasutajatoe e-posti aadress on edaspidi register@ttja.ee.

MTRi kasutajatoe ja haldamisega seotud teenistujad töötavad edaspidi TTJAs, kuid nii MTRi kasutajatoe telefoninumber 6 687 080 kui ka MTRi veebiaadress https://mtr.mkm.ee/  jäid samaks.

 

 

Lugupidamisega

Majandustegevuse register

  

 

TURISM

 

Turismi valdkonna muudatused:

 

 Teatame, et 17. jaanuaril jõustusid turismiseaduse muudatused, millega muudeti seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvate reisiettevõtjate tegevusalade liigitust ja lihtsustati tagatise nõudeid ettevõtjatele, kes pakuvad üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid.

 Edaspidi ei pea vaid Eesti-siseselt osutavate reisiteenuste puhul seotud reisikorraldusteenuseid pakkuv ettevõtja omama 13 000 euro suurust minimaalset tagatist, kuid üldine tagatise kohustus ettevõtjal säilib. Ettevõtja tagatis peab ka edaspidi olema piisav, et võimaliku maksejõuetuse korral täita kõik turismiseadusest tulenevad kohustused reisijate ees. Muudatus ei mõjuta neid ettevõtjaid, kelle pakutavaid teenuseid osutatakse väljaspool Eestit. Viimasel juhul jääb tagatise minimaalseks suuruseks endiselt 13 000 eurot.

 

 Muudatused reisiettevõtja tegevusalades ja tagatise nõuetes:

 

Kuni 16. jaanuarini 2020

Alates 17. jaanuarist 2020

Tagatise nõuded alates 17. jaanuarist 2020

6) seotud reisikorraldusteenuste pakkumine ja lepingute sõlmimise hõlbustamine.

Minimaalne tagatis vähemalt 3% seotud reisikorraldusteenuste kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot

6) Eestis ja väljaspool Eestit või üksnes väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate seotud reisikorraldusteenuste pakkumine ja lepingute sõlmimise hõlbustamine

Vähemalt 3% seotud reisikorraldusteenuste kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot

 

7) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate seotud reisikorraldusteenuste pakkumine ja lepingute sõlmimise hõlbustamine

Minimaalse tagatise suuruse nõuet ei ole, aga tagatise olemasolu on nõutav. Tagatis peab olema piisav, et täita reisijate ees turismiseaduse § 15 lõikes 4 loetletud kohustused

 

 Need ettevõtjad, kes on majandustegevuse registris märkinud reisiettevõtja tegevusalana senise nr 6, ei pea muudatuse järgselt oma andmeid registris muutma, sest tegevusala nimetus muudetakse registripidaja poolt. Uuena lisandub tegevusala nr 7, mis sisaldab üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate seotud reisikorraldusteenuste pakkumist. Need ettevõtjad, kes soovivad pakkuda vaid Eestis osutatavaid teenuseid, saavad muuta oma senise tegevusala nr 6 uueks tegevusalaks nr 7 ja nende suhtes ei kohaldu edaspidi tegevusalal nr 6 nõutav minimaalse tagatise nõue. Minimaalse tagatise kohustus jääb edaspidi kehtima vaid tegevusalal nr 6. Mõlemal tegevusalal tegutsevad ettevõtjad saavad lisaks tugineda turismiseaduse § 15 lõikes 5 ettenähtud eranditele tagatise kohustusest.

 

 Juhime samuti tähelepanu, et nüüdsest on võimalik registri kaudu esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ka tagatise olemasolu tõendav poliis või garantiikiri. Poliisi või garantiikirja saab lisada majandustegevusteate andmete juurde ning registri avalikus vaates ei ole see kolmandatele isikutele nähtav (nähtav vaid Ametile). Poliisi või garantiikirja lisamisel MTR-i loetakse ettevõtja poolt täidetuks ka turismiseaduse § 151 lõikest 10 tulenev tagatise dokumendi Ametile edastamise kohustus.

 

 

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

 Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@ttja.ee

 

  EHITUS

EHITUSE VALDKONNA MUUDATUSED, EHITUSSEADUSTIK

 

 1.01.2018 hakkas kehtima määrus nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“, mille alusel muutub tegevusalade täpsem jagunemine https://www.riigiteataja.ee/akt/101122017009

Kutsetasemete täpsema kirjelduse leiate https://www.mkm.ee/sites/default/files/maarus_nr_61_seletuskiri_-_lisa_1_-_tasemekirjelduste_tabel_ver_2.pdf

Vastavalt määrusele nr 61 ei pea MTR-s enam esitama  teates ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ja telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrguga seonduvaid tegevusi. Teated, milles need esinesid, arhiveeriti. 

Lisaks juhime tähelepanu, et tegevusalal „Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit“ registreeritud majandustegevusteated viiakse vastavusse ehitusseadustiku § 25-ga.  Kui andmetes esinevad mõlemate tegevusaladega seotud täpsemad jagunemise liigitused, siis tekitatakse MTR-s lisaks teine majandustegevusteade.

 

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 16-le  enne käesoleva seaduse jõustumist tegutsenud isiku tegevusõigus ja kvalifikatsiooninõuded: 

isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võis jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni: 

 

 1. 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;

 2. 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;

 3. 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal

   

  Käesolevaga soovitame Teil oma ettevõtte pädevate isikute kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid  üle kontrollida ning ühtlasi kutsume kõiki pädevaid isikuid üles taotlema vajalikku kutsetunnistust.

  Kutsetunnistuse andmed peab majandustegevuse registrisse kandma ettevõtja. 

   

  Ehituse valdkonna kutsetunnistusi väljastavad: 

   

  1. Eesti  Ehitusettevõtjate Liit: tel 687 0435, Pärnu mnt  141, 11314 Tallinn; www.eeel.ee

  2. Eesti Geodeetide Ühing: tel 51 25 656; Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn; www.egu.ee

  3. Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus: tel 56 697 713,  NK 99, Narva mnt 1, 10502 Tallinn; www.ekvy.ee

  4. Arhitektide Liit: tel 611 7430, Põhja pst 27a, 10415 Tallinn; www.arhliit.ee

  5. Eesti Ehitusinseneride Liit: tel 660 4524, A.H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, www.ehitusinsener.ee

  Täiendavat teavet leiate MKM kodulehelt,

  sh ehitusala kvalifikatsiooninõuete kohta:

  https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/kvalifikatsiooninouded

     

   

  ÜHISTRANSPORDISEADUSE MUUDATUSED,  TAKSOVEDU

   

   1.11.2017 jõustus ühistranspordiseaduse redaktsioon, millega võimaldatakse osutada platvormipõhist taksovedu. Seadus sätestab eraldi taksoveoliigina infoühiskonna teenuse (IÜT) vahendusel osutatava sõitjateveo, mille puhul nii tellimine kui hinna arvestamine peab toimuma läbi IT-platvormi.

   

  Uue seaduse kohaselt on võimalik taksovedu osutada kahel viisil:  

  1. traditsiooniline taksovedu (edaspidi tavatakso), kus hinda arvestatakse taksomeetri abil ning takso peab olema varustatud seaduses sätestatud taksotunnustega, milleks on taksomeeter, printer, plafoon, hinnakiri ja kaubamärk taksol;

   

  2. platvormipõhine taksovedu (edaspidi platvormitakso), kus tingimuseks on, et takso tellimine ja hinna arvestamine peab toimuma infoühiskonna teenuse (IÜT) vahendusel ning muid kohustuslikke taksotunnuseid sõidukil olema ei pea. 

   

  Mõlema taksoveoliigi puhul peavad olema jätkuvalt täidetud järgmised seaduses sätestatud loakohustused:

   

  1. taksoveo korraldajal ehk vedajal peab olema taksoveoluba – annab õiguse korraldada taksovedu;

  2. sõiduauto juhil peab olema teenindajakaart – annab õiguse töötada sõidukijuhina taksoveol;

  3. sõidukil peab olema sõidukikaart – tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

   

  Lisateavet leiate MKM kodulehelt: https://www.mkm.ee/et/uudised/teavitus-uhistranspordiseaduse-1-novembril-2017-joustuvate-muudatustega-seonduvalt .

   

  Kõiki lube annavad jätkuvalt välja kohalikud omavalitsused. Taotlus loa saamiseks tuleb esitada kas paberkandjal või elektrooniliselt kohalikule omavalitsusele. Elektrooniliselt on võimalik lube taotleda majandustegevuse registri veebilehe kaudu aadressil: https://mtr.mkm.ee 

   

  Riigilõivu tasumine: 

   

  Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotlemisel tasutakse riigilõiv samaaegselt taotluse esitamisega teenindajakaardi taotluses märgitud põhilise teeninduspiirkonna kohalikule omavalitsusele:  

  taksoveoluba – 64 eurot

  teenindajakaart – 38 eurot

  sõidukikaart – 20 eurot

  Täpsem teave riigilõivu tasumiseks on avaldatud kohaliku omavalitsuse veebilehel. 

   

   

  Riigilõivu tasumise erandid:

   

  Kui põhiliseks teeninduspiirkonnaks on Jõelähtme vald, Keila linn, Lääne-Harju vald, Kiili vald, Kohila vald, Kose vald, Maardu linn, Saue vald, Saku vald, Rae vald, Harku vald, tasutakse riigilõiv MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontole.  Lisateave   veebilehel: https://www.ytkpohja.ee/taksovedu.

           Arve teenustasu maksmiseks saadetakse taotleja e-posti aadressile pärast taotluse esitamist.

 

           Lisainfot saab e-posti aadressil takso@ytkpohja.ee

 

 

          Pärnu linna  teeninduspiirkonna puhul tasutakse riigilõiv MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse kontole. Lisateave veebilehel:  http://pytk.ee/

 

Ühistranspordi keskustele tasutakse taotluse menetlemise eest teenustasu peale taotluse esitamist ühistranspordi keskuse poolt väljastatud arve alusel.  

 

 Tallinna piirkonna taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide  taotlemine

 

Tallinna piirkonna taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide taotlusi menetleb Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

Amet soovitab esitada taotlused elektroonselt majandustegevuse registri (mtr.mkm.ee) kaudu, mis oluliselt kiirendab taotluste läbivaatamist. Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotleja tasuma riigilõivu. 

 

Täiendavat infot leiate Tallinna linna ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kodulehelt:

https://www.tallinn.ee/est/Tallinna-Munitsipaalpolitsei-Ameti-tutvustus;

https://www.tallinn.ee/est/taksondus.             

 

Lisainfo:  Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet - tel: 6 619 865 ja 6 619 866.

 

Riigilõivu tasumine Tallinnas:

 

-Taksoveoloa taotlemine: 

 

Riigilõiv: 64 EUR

Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei

SEB Pank - konto: EE311010220061053015;

Swedbank - konto: EE532200221035708677;

Luminor Bank - konto: EE481700017001237124;

LHV Pank - konto: EE437700771000968905;

Viitenumber: 9284011270020008;

Selgitus: RIIGILÕIV, TAKSOVEOLUBA, TAOTLEJA NIMI

 

 -Teenindajakaardi taotlemine:

 

Riigilõiv: 38 EUR

Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei

SEB Pank  -   konto:   EE311010220061053015;

Swedbank   -   konto:   EE532200221035708677;

Luminor Bank -  konto: EE481700017001237124;

LHV Pank - konto:  EE437700771000968905;

Viitenumber: 9284011270070003;

Selgitus: RIIGILÕIV,TEENINDAJAKAART, NIMI

 

- Sõidukikaardi taotlemine: 

 

Riigilõiv: 20 EUR

Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei 

SEB Pank - konto: EE311010220061053015;

Swedbank - konto: EE532200221035708677;

Luminor Bank - konto: EE481700017001237124;

LHV Pank  - konto: EE437700771000968905;

Viitenumber: 9284011270030001;

Selgitus: RIIGILÕIV, SÕIDUKIKAART/SÕIDUKI REG.MÄRK, VEDAJA NIMI.

   

Tartu linna taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide riigilõivud

 

Riigilõiv tuleb tasuda Tartu Linnavalitsuse arveldusarvele:

SEB pank: konto nr EE251010102034619009

Swedbank: konto nr EE422200001120140111

Viitenumber: 70400000320145

Selgitusse tuleb märkida: RIIGILÕIV TAKSOVEOLOA/TEENINDAJAKAARDI/SÕIDUKIKAARDI EEST, NIMI.

 

Pärnu taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide riigilõivud

 

Alates 01.11.2018  väljastab Pärnu linna teeninduspiirkonna taksoveolubasid, sõidukikaarte ja teenindajakaarte MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus. Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi väljastamise teenustasud makstakse MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse arveldusarvele. Arve teenustasu maksmiseks saadetakse taotleja e-posti aadressile peale taotluse esitamist. Lisateave veebilehel:  http://pytk.ee/

 

Rakvere taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide riigilõivud 

 

Riigilõiv tuleb tasuda Rakvere Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE861010502003419005 (AS SEB Pank) või EE322200221004110432 (Swedbank AS) 
Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv tasutakse (riigilõiv, taksoveoluba; riigilõiv, teenindajakaart; riigilõiv, sõidukikaart, vedaja nimi).  

Rohkem infot: https://rakvere.kovtp.ee/taksovedu1

 

Narva taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide riigilõivud 

 

Riigilõiv tuleb tasuda Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arveldusarvele nr EE311010220258551223 (SEB pank).  
Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv tasutakse (riigilõiv taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest, riigilõiv sõidukikaardi taotluse läbivaatamise eest, riigilõiv teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest).  

    

MTÜ-le Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (endine Harjumaa Ühistranspordikeskus)

 

on taksoveo dokumentide väljaandmise edasi volitanud järgmised Harjumaa omavalitsused:

Jõelähtme vald, Keila linn, Kiili vald, Lääne-Harju vald, Kohila vald, Kose vald, Maardu linn, Saue vald, Saku vald, Rae vald, Harku vald.

Lisateave Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kodulehel: https://www.ytkpohja.ee/taksovedu.

  

Sillamäe taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide riigilõivud

 

 Riigilõiv tuleb tasuda Sillamäe Linnavalitsuse rahandusosakonna arvelduskontole

 

Saaja: Sillamäe Linnavalitsus

 

Arvelduskonto:

 

EE402200001120046930 (Swedbank)

 

EE921010552020392003  (SEB pank)

 

Selgitusse tuleb märkida: RIIGILÕIV TAKSOVEOLOA/TEENINDAJAKAARDI/SÕIDUKIKAARDI EEST, NIMI.

  

Rohkem infot: http://www.sillamae.ee/taksoveoload

 

 

Taksoveo riigilõivu tasumine Kohtla-Järvel:

 

Taksoveoloa taotlemine:

 

Riigilõiv: 64 EUR

Riigilõivu saaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus

SEB Pank - konto: EE441010552010016001;

Swedbank - konto: EE402200001120012980;

Selgitus: Nimi, perekonnanimi, taksoveoluba

 

 Teenindajakaardi taotlemine:

 

Riigilõiv: 38 EUR

Riigilõivu saaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus

SEB Pank - konto: EE441010552010016001;

Swedbank - konto: EE402200001120012980;

Selgitus: Nimi, perekonnanimi teenindajakaart 

 

Sõidukikaardi taotlemine:  

 

Riigilõiv: 20 EUR 

Riigilõivu saaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus

SEB Pank - konto: EE441010552010016001; 

Swedbank - konto: EE402200001120012980;   

Selgitus: Nimi, perekonnanimi sõidukikaart.

NB !  Menetluse kiirendamise huvides palume saata riigilõivu tasumist tõendav dokument e-postile linnavalitsus@kjlv.ee

 

 Viimsi valla taksoteenuse load

 

Enne taotluse esitamist tuleb tasuda taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotlejal riigilõiv

Viimsi Vallavalitsuse arvelduskontole: EE182200221010936477

 

Taksoveoloa riigilõiv 64 €           

 selgitusse kirjuta: riigilõiv, taksoveoluba/ vedaja nimi

 

Sõidukikaardi riigilõiv 20 €         

 selgitusse kirjuta: riigilõiv, sõidukikaart/ sõiduki reg. märg, vedaja nimi

 

Teenindajakaardi riigilõiv 38 €  

 selgitusse kirjuta: riigilõiv, teenindajakaart/ sõiduki reg. märk, vedaja nimi

 

    

MAAGAASISEADUSE MUUDATUS

 

10. 07.2017 jõustus maagaasiseaduse muudatus, mille kohaselt loakohustus gaasi müügil asendus majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud teatamiskohustusega.

Gaasi müügiga tegelev ettevõtja esitab majandustegevuse registrile (MTR) gaasi müügi majandustegevusteate. Kui teade on esitatud, senine tegevusluba automaatselt arhiveeritakse ja ettevõtja tegutseb edasi majandustegevusteate alusel. Kuni majandustegevusteate registreerimiseni tegutseb gaasi müüja tegevusloa alusel ja temale laieneb kohustus tasuda tegevusloa eest ettenähtud riigilõiv.

  

 

 ALKOHOOLSE JOOGI MÜÜK AVALIKUL ÜRITUSEL

 

 Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek (Korrakaitseseadus § 58 lg 3);

 

Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk (KorS § 54);

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega (KorS § 59 lg 1);

 

Alkohoolne jook on õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joomiseks mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi (Alkoholiseadus § 2 lg 3);

 

Alkoholi müügiks avalikul üritusel majandustegevusteadet majandustegevuse registrile (MTR) ei esitata (AS § 23 lg11). Küll aga on vaja KOVi luba avaliku ürituse korraldamiseks ja seal alkoholi müümiseks.VV korraldus "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ja avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud"

Seletuskiri VV korraldusele

 

Alkohoolse joogi jaemüügi peatamine - korraldus

Alkohoolse joogi jaemüügi peatamine - seletuskiri

 

Harju ja Ida-Viru piirangud - korraldus

Harju ja Ida-Viru piirangud - seletuskiri

 

Covid-19 meetmed toitlustusettevõtjatele - korraldus

Covid 19 meetmed toitlustusettevõtjatele - seletuskiri

 

Selgitus seoses majandustegevusteadete ja kutsekvalifikatsioonidega