Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kust leida teavet erinõuetega tegevusalade kohta?

Teabevärava eesti.ee ettevõtjatele suunatud teemarubriigist 

Erinõuetega tegevusalad“.

 https://www.eesti.ee/et/erinouetega-tegevusalad/. 

 

Majandustegevuse registris olevate majandustegevusteadete ja tegevuslubade kohta on teave Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

ja majandustegevuse registri veebilehel.

 

2. Millised tegevusalad ei vaja enam majandustegevusteate esitamist või tegevusluba?

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse jõustumisel muudeti ka mitmeid eriseaduseid. Majandustegevuse registris olnud ja olevate registreeringute, majandustegevusteadete ja tegevuslubade kohta on koostatud vastavustabel, mille leiate avalehelt pealkirjaga Informatsioon teatamis- ja loakohustusega tegevusaladest.

 

3. Kuidas saavad ettevõtjad siseneda majandustegevuse registrisse?

Ettevõtja esindusõiguslikul isikul (näit juhatuse liige) on automaatselt esindusõigus ja ta saab siseneda MTR-i veebilehelt või teabevärava eesti.ee kaudu.  Kui esindusõiguslik isik ei saa valida soovitud ettevõtet, pöörduge Riigi Infosüsteemi Ameti kasutajatoe poole: tel. 6630230; e-post: help@ria.ee  

 

4. Millise veebilehitsejaga (bruaseriga) töötab MTR ilma tõrgeteta?

Internet Explorer alates 9 verisoonist, Mozilla Firefox,Google Chrome.

 

5. Kuidas saavad ettevõtjad anda kasutajaõigusi MTR-i kasutamiseks oma töötajatele?

Ettevõtja esindaja saab kasutajaõigusi anda näiteks oma töötajatele teabeväravas eesti.ee.

 

6. Kuidas saavad majandushaldusasutuste menetlejad ja järelevalvajad MTR-i kasutamise kasutajaõigused?

Ametnike autentimine MTR-i kasutamiseks www.mtr.mkm.ee ning asutuse ametnike kasutajaõiguste haldamine toimub läbi teabevärava eesti.ee. Kasutajaõigusi hallatakse teabevärava eesti.ee autoriseerimisandmete andmekogus (AAR).

Kui asutusel ei ole määratud AAR-i administraatorit, siis esimese sammuna on uuenenud MTR-i ligipääsemiseks vaja luua eesti.ee keskkonda AAR-i administraator. Selleks tuleb pöörduda Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) poole help@ria.ee . Selleks et RIA avaks administraatori konto AAR-i kasutamiseks tuleb esitada RIA-le asutuse juhi poolt digiallkirjastatud vorm. AAR-i administraatoriks võib olla majandushaldusasutuse IT tugiisik või keegi menetlejatest. Järgmise sammuna loob AAR-i administraator asutuse menetlejate kontod. Täpsema AAR-i kasutamise juhise leiate siit.

 

7. Kuidas saavad majandushaldusasutuste menetlejad ja järelevalvajad siseneda majandustegevuse registrisse?

Siseneda saab MTR-i veebilehelt  või teabevärava eesti.ee kaudu.

 

8. Mida teha majandustegevusteate andmete muutmiseks?

Majandustegevusteate andmete muutmiseks tuleb esitada muutmise teade. Majandustegevuse registris tuleb ettevõtjal minna teate peale, mida soovitakse muuta ning seejärel vajutada nupule muuda teadet. Seejärel muuta, kustutada, lisada need andmed, mida muudetakse majandustegevusteates.

 

9. Millal ja mille eest peab tasuma riigilõivu?

Riigilõivu peab tasuma, kui majandustegevusteade või selle muutmise teade esitatakse registripidajale või majandushaldusasutusele paberkandjal või e-posti teel digiallkirjaga. Sel juhul on riigilõiv 10 eurot.

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse üldjuhul riigilõivu.

 

10. Mis on majandustegevusest loobumine?

Majandustegevusest loobumine on ettevõtja poolt majandustegevuse vabatahtlik lõpetamine ühel või enamal loa- või teatamiskohustusega tegevusalal. Loobumiseks esitab ettevõtja majandustegevuse registris loobumise teate.

 

11. Mis on majandustegevusest ajutine loobumine?

Kui majandustegevusest loobutakse teatud tähtajani, siis on tegemist ajutise loobumisega ning ettevõtja teata majandustegevuse registris majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäeva.

 

12. Mis on majandustegevuse jätkamine?

Majandustegevuse jätkamine on teatamis- või loakohustusega tegevusalal tegutseva ettevõtja tegevuse jätkamine teise selleks õigustatud ettevõtja poolt. Nendeks isikuteks on füüsilisest isikust ettevõtja surma korral tema pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja, ettevõtja pankroti korral pankrotihaldur, ettevõtja majandustegevusega seotud kinnisasja suhtes toimuva sundtäitmise korral kinnisasja sundvalitseja, juriidiliste isikute ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise korral ühendav, uus, omandav või ümberkujundatud äriühing, ettevõtte omandaja.

 

13. Mis on loakohustusest vabastamine?

Loakohustusest vabastamise taotluse esitab lepinguriigi või komanda riigi ettevõtja, kui ta soovib alustada Eestis püsivalt tegevust erinõuetega tegevusalal ning talle on teises lepinguriigis või kolmandas riigis antud asjaomasel tegevusalal tegutsemiseks tegevusluba, mis kontrollieseme poolest valdavas osas vastab Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga.

 

14. Pädeva isiku kinnitus 

Majandustegevusteate esitamise järel saab pädev isik automaatteavituse oma e-posti aadressile, mis oli majandustegevusteates lisatud tema kontaktandmete juurde.

 E-posti teates sisalduva lingi kaudu siseneb pädev isik MTR-i, kus talle kuvatakse kinnitust ootava ettevõtte nimi ja valib toimingu „kinnita“.

Kui pädev isik ei ole mingil põhjusel oma e-posti aadressile teadet saanud, siis on tal võimalus siseneda MTR-i füüsilise isiku rollis ning kinnitada.

Soovi korral võib pädev isik ka loobuda oma seosest ettevõttega. Selleks peab ta sisenema MTR-i füüsilise isiku rollis ja valima ettevõtte, kellega suhtest ta soovib loobuda, kasutades toimingut „loobu“.