Teate- ja loakohustusega tegevusalad

Teate- ja loakohustusega tegevusalad

 

Majandustegevuse register on andmekogu, mille ülesanne on võimaldada teate- ja loakohustusega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist.

Majandustegevuse registris saab teha otsinguid erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate poolt esitatud majandustegevusteadete ja neile antud tegevuslubade ning neile tehtud ettekirjutuste ja kohaldatud majandustegevuse keeldude kohta. Ettevõtja saab esitada majandustegevusteateid ja tegevuslubade taotlusi. Samuti neid muuta ja esitada loobumise teateid.

 

VALDKOND JA TEGEVUSALA

TEADE VÕI LUBA

SEADUSED

 

 

 

MAJANDUSTEGEVUSEGA ALUSTAMINE

 

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus[i]

 

 

 

AUTORIÕIGUS 

 

Autoriõiguse seadus

Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine

Majandustegevusteade

 

 

 

 

BIOTSIID

 

Biotsiidiseadus

Kahjuritõrje

Majandustegevusteade

 

 

 

 

EHITUS

 

Ehitusseadustik

Ehitamine

Majandustegevusteade

 

Projekteerimine

Majandustegevusteade

 

Omanikujärelevalve

Majandustegevusteade

 

Ehitusuuringud

Majandustegevusteade

 

Ehitusprojektide ekspertiis

Majandustegevusteade

 

Ehitise audit

Majandustegevusteade

 

Avalikult kasutatavate teede korrashoid

Majandustegevusteade

 

Liikluskorraldusprojektide tegemine

Majandustegevusteade

 

 

 

 

ELEKTRIENERGIA

 

Elektrituruseadus

Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu

Tegevusluba

 

Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu

Tegevusluba

 

Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine

Tegevusluba

 

Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine

Tegevusluba

 

Elektrienergia müük

Majandustegevusteade

 

Elektrienergia tootmine

Tegevusluba

 

 

 

 

FINANTSTEENUSED

 

Rahapesu ja   terrorismi rahastamise tõkestamise seadus

Usaldushalduse ja äriühingute teenus

Tegevusluba

 

Pandimajateenus

Tegevusluba

 

Finantseerimisasutusena tegutsemine

Tegevusluba

 

Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük

Tegevusluba

 

Virtuaalvääringu rahakotiteenus

Tegevusluba

 

Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus

Tegevusluba

 

 

 

 

HASARTMÄNGUD

 

Hasartmänguseadus

Kaubandusliku loterii korraldamine

Majandustegevusteade

 

Hasartmängude korraldamise tegevusluba

Tegevusluba

 

Hasartmängu korraldusluba

Tegevusluba

 

 

 

 

KAUBANDUS

 

Alkoholiseadus; Tubakaseadus; Biotsiidiseadus; Rahvatervise   seadus; Kemikaaliseadus; Kaubandustegevuse seadus;

Jaekaubandus (alkohoolsed joogid, tubakas)

Majandustegevusteade  

 

Hulgikaubandus (alkohoolsed joogid, piiritus, tubakas, hambavalgendustooted, biotsiidid, lõhkeainete lähteained)

Majandustegevusteade

 

Toitlustamine (alkohol, tubakas)

Majandustegevusteade

 

 

 

 

KAUGKÜTE

 

Kaugkütteseadus

Soojuse tootmine

Tegevusluba

 

Soojuse jaotamine

Tegevusluba

 

Soojuse müük

Tegevusluba

 

 

 

 

KESKKOND

 

Looduskaitseseadus; Veeseadus; Pakendiseadus; Metsaseadus; Atmosfääriõhu kaitse seadus

Kaaviari käitlemine

Majandustegevusteade

 

Mingi ja kähriku pidamine

Tegevusluba

 

Loomaaia pidamine

Tegevusluba

 

Metsakorraldustööde tegevusluba

Tegevusluba

 

Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine

Tegevusluba

 

Hüdrogeoloogilised  tööd

Tegevusluba

 

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba

Tegevusluba

 

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba

Tegevusluba

 

 

 

 

LÕHKEMATERJAL

 

Lõhkematerjaliseadus

Lõhkematerjali käitlemine

Tegevusluba

 

Pürotehnilise toote käitlemine

Tegevusluba

 

 

 

 

MAAGAAS

 

Maagaasiseadus

Gaasi import

Tegevusluba

 

Gaasi jaotamise teenuse osutamine

Tegevusluba

 

Gaasi ülekande teenuse osutamine

Tegevusluba

 

Gaasi müük

Majandustegevusteade

 

 

 

 

MEEDIATEENUSED 

 

Meediateenuste seadus; Pornograafilise   sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise   seadus

Tellitav audiovisuaalmeedia teenus

Majandustegevustee

 

Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine

Majandustegevusteade

 

Üleriigiline televisiooniteenuse osutamine

Tegevusluba

 

Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus

Tegevusluba

 

Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus

Tegevusluba

 

Raadioteenus

Tegevusluba

 

Satelliittelevisiooni teenus

Tegevusluba

 

Regionaalne televisiooniluba

Tegevusluba

 

Videojagamisplatvormi teenus

Majandustegevusteade

 

 

 

 

MUINSUSKAITSE

 

Muinsuskaitseseadus

Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine  

Majandustegevusteade

 

Muinsuskaitse

Majandustegevusteade

 

 

 

 

MERENDUS

 

 

Meresõiduohutuse seadus; Meretöö seadus; Sadamaseadus

Merendus,

sealhulgas:

Tegevusluba

 

Laeva veealuse osa tuukriülevaatus ja veealune remontimine

 

 

Laeva raadiosideseadmete remontimine, kontrollimine ja kaldahooldus

 

 

Laeva päästevahendite remontimine, kontrollimine ja katsetamine

 

 

Väikelaeva ehitamine

 

 

Väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamine

 

 

MSOS 5. peatüki kohane laevapere liikme erialane ettevalmistamine, välja arvatud laevakoka koolitus

 

 

Jetijuhtide väljaõppe korraldamine

 

 

Reederi turvaülema väljaõppe korraldamine

 

 

Sadama turvaettevõtja

Tegevusluba

 

Merendus,

sealhulgas:

Majandustegevusteade

 
Kemikaalitankerite lastioperatsioonide ülevaatus

 

 
Laevade agenteerimine

 

 

 

 

 

NUMBRILOAD

 

Elektroonilise   side seadus

Numbriload

Tegevusluba

 

 

 

 

POST JA SIDE

 

Postiseadus; Elektroonilise   side seadus

Postiteenus

Tegevusluba

 

Postiteenuse majandustegevusteade

Majandustegevusteade

 

Sideteenuse osutamine

Majandustegevusteade

 

 

 

 

PÕLLUMAJANDUS

 

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus; Metsaseadus

Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine

Majandustegevusteade

 

Metsataimeliigi mikropaljundamine

Tegevusluba

 

Metsapuude seemnete pakendamine

Majandustegevusteade

 

 

 

 

RAUDTEE

 

Raudteeseadus

Raudteeinfrastruktuuri majandamine

Tegevusluba

 

Raudtee reisijatevedu

Tegevusluba

 

Raudtee kaubavedu

Tegevusluba

 

Raudteeveeremi tehnohoole ja remont

Tegevusluba

 

Raudteeveeremi ehitus

Tegevusluba

 

 

 

 

RELVAOHUTUS

 

Relvaseadus

Sõjarelvade käitlemine

Tegevusluba

 

Tsiviilrelvade käitlemine

Tegevusluba

 

 

 

 

SAGEDUSLOAD

 

Elektroonilise   side seadus

Amatöörvahendusraadiojaama jm tööluba

Tegevusluba

 

Isiklik-amatöörraadioluba

Tegevusluba

 

Õhusõiduki raadioluba

Tegevusluba

 

Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus

Tegevusluba

 

Sagedusluba

Tegevusluba

 

Ühine sagedusluba

Tegevusluba

 

Ühis-amatöörraadioluba

Tegevusluba

 

Veesõiduki raadioluba

Tegevusluba

 

 

 

 

SEADMETÖÖD

 

Seadme ohutuse   seadus; Toote nõuetele   vastavuse seadus

Elektritööd

Majandustegevusteade

 

Gaasitööd

Majandustegevusteade

 

Surveseadmetööd

Majandustegevusteade

 

Masinatööd

Majandustegevusteade

 

Vastavushindamisasutusena tegutsemine

Tegevusluba

 

 

 

 

SOTSIAALHOOLDUS

 

Sotsiaalhoolekande seadus; Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Rehabilitatsiooniteenus

Tegevusluba

 

Asendushooldusteenus

Tegevusluba

 

Lapsehoiuteenus

Tegevusluba

 

Erihoolekandeteenus

Tegevusluba

 

Töötervishoiuteenus

Majandustegevusteade

 

 

 

 

TRANSPORT

 

Ühistranspordiseadus; Autoveoseadus; Liiklusseadus

Sõitjatevedu

Tegevusluba

 

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)

Tegevusluba

 

Veosevedu

Tegevusluba

 

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu)

Tegevusluba

 

Taksoveo tegevusluba

Tegevusluba

 

Taksoveo sõidukikaart

Tegevusluba

 

Taksoveo teenindajakaart

Tegevusluba

 

Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine

Majandustegevusteade

 

Autojuhi koolituse korraldamine

Tegevusluba

 

Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine

Tegevusluba

 

Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine

Tegevusluba

 

Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine

Tegevusluba

 

 

 

 

TULEOHUTUS

 

Tuleohutuse   seadus

Ehitamine ja hooldamine

Majandustegevusteade

 

Kontrollimine ja hooldamine

Majandustegevusteade

 

Projekteerimine

Majandustegevusteade

 

Tuleohutusteenus

Majandustegevusteade

 

 

 

 

TURISM

 

Turismiseadus

Reisiettevõtjana tegutsemine

Majandustegevusteade

 

 

 

 

TURVATEENUSED

 

Turvaseadus

Turvateenuse osutamine

Tegevusluba

 

 

 

 

USALDUSTEENUSED

 

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus

E-ajatempli teenus

Tegevusluba

 

E-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus

Tegevusluba

 

E-allkirja teenus

Tegevusluba

 

E-andmevahetusteenus

Tegevusluba

 

E-templi teenus

Tegevusluba

 

Veebisaidi autentimise teenus

Tegevusluba

 

 

 

 

TÖÖTURG

 

Tööturuteenuste   ja -toetuste seadus

Töövahendus

Majandustegevusteade

 

Renditööjõu vahendamine

Majandustegevusteade

 

 

 

 

VEDELKÜTUS

 

Vedelkütuse   seadus

Kütuse import

Tegevusluba

 

Kütuse eksport

Tegevusluba

 

Kütuse müük

Tegevusluba

 

Kütuse hoiuteenuse osutamine

Tegevusluba

 

 

MTR-i töövahendi kaasajastamise analüüs

 

Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)   register@ttja.ee    tel: 6687080

   


[i] Puudutab kõiki valdkondi